wystarczyć

suffice, do, do the trick

To nie wystarczy.
That is not enough., That won't do.
ðæt ɪz nɒt ɪˈnʌfˌ ðæt wəʊnt dʊ
Tyle wystarczy do szczęścia.
That's all it takes to be happy.
ðæts ɔːl ɪt teɪks tə biː ˈhæpɪ
Wystarczy mi to, co zostanie.
I'll be happy with what's left.
aɪl biː ˈhæpɪ wɪθ wɒts lεft
Wystarczy mi (do tego) papier i ołówek.
All I need is paper and pencil.
ɔːl aɪ niːd ɪz ˈpeɪpə ænd ˈpεnsl
Czasami wystarczy parę dolarów.
Sometimes a few dollars will do the trick.
ˈsʌmˌtaɪmz ə fjuː ˈdɒləz wɪl dʊ ðə trɪk
Wystarczy do mnie zadzwonić.
Just call me.
dʒʌst kɔːl miː
Wystarczy to sobie przeczytać.
You only have to read it., All you have/need to do is read it.
juː ˈəʊnlɪ hæv tə riːd ɪtˌ ɔːl juː hæv/niːd tə dʊ ɪz riːd ɪt