wiadomość

message, (piece of) news

Ta wiadomość bardzo go poruszyła.
He was deeply affected by the news.
hɪ wɒz ˈdiːplɪ əˈfεktɪd baɪ ðə njuːz
Wiadomość jest adresowana do niezdecydowanych wyborców.
The message is aimed at undecided voters.
ðə ˈmεsɪdʒ ɪz ˈeɪmd ætˌʌndɪˈsaɪdɪd ˈvəʊtəz
Przez tłum przeszła szokująca wiadomość.
Shocking news ran through the crowd.
ˈʃɒkɪŋ njuːz ræn θruː ðə kraʊd
Taką wiadomość podały gazety.
Newspapers brought the news.
ˈnjuːzˌpeɪpəz brɔːt ðə njuːz
Proszę przyjąć to do wiadomości.
Take that into account.
teɪk ðæt ˈɪntə əˈkaʊnt
Wsunąłem wiadomość pod drzwi.
I slipped the note under the door.
aɪ slɪpt ðə nəʊt ˈʌndə ðə dɔː
Brak wiadomości to dobra wiadomość.
No news is good news.
nəʊ njuːz ɪz gʊd njuːz
Proszę przyjąć do wiadomości, że...
Please be advised that...
pliːz biː ədˈvaɪzd ðæt
Dla twojej wiadomości...
Just for your information...
dʒʌst fə jɔːˌɪnfəˈmeɪʃən