ryzyko

czegoś risk, danger of sth, peril

Jakie jest ryzyko zakażenia?
What is the risk of infection?
wɒt ɪz ðə rɪsk əv ɪnˈfεkʃən?
Nie podjąłbym takiego ryzyka.
I wouldn't risk it.
aɪ ˈwʊdnt rɪsk ɪt
ponosić/ograniczyć ryzyko czegoś
bear/reduce the risk of sth
bεə/rɪˈdjuːs ðə rɪsk
na własne ryzyko
at your own risk, at your own peril
æt jɔː əʊn rɪskˌ æt jɔː əʊn ˈpεrɪl
unikać ryzyka
avoid risk
əˈvɔɪd rɪsk