trudny

difficult, hard

Najtrudniejsze w tym wszystkim było...
The most difficult thing (of all) was...
ðə məʊst ˈdɪfɪklt θɪŋ (əv ɔːl) wɒz
Najtrudniejsze zadanie dopiero przed nami.
The hardest task is still to come.
ðə ˈhɑːdɪst tɑːsk ɪz stɪl tə kʌm
Przechodzi przez trudny okres.
She's going through hard times.
ʃiːz ˈgəʊɪŋ θruː hɑːd taɪmz
To trudne pytanie.
It's a difficult/tough question.
ɪts ə ˈdɪfɪklt/tʌf ˈkwεstʃən
Jest trudny we współżyciu.
It's hard to get along with him.
ɪts hɑːd tə gεt əˈlɒŋ wɪθ hɪm
Ma trudny charakter.
He's difficult., He's a difficult person.
hiːz ˈdɪfɪkltˌ hiːz ə ˈdɪfɪklt ˈpɜːsn
Znaleźliśmy się w trudnym położeniu.
We found ourselves in a difficult position.
wiː faʊnd aʊəˈsεlvz ɪn ə ˈdɪfɪklt pəˈzɪʃən