pozbyć się

kogoś/czegoś get rid of sb/sth, rid osf of sb/sth, (odpadów itp.) czegoś dispose of sth

Pozbędziemy się tego.
We'll get rid of it., We'll ditch it.
wiːl gεt rɪd əv ɪtˌ wiːl dɪtʃ ɪt
Pozbył się długów.
He got rid of debt.
hɪ gɒt rɪd əv dεt
Nie potrafi pozbyć się uczucia strachu.
He can't get rid of (the) fear.
hɪ kɑːnt gεt rɪd əv (ðə) fɪə
pozbyć się zmartwień
throw one's cares to the wind, let it all hang out
θrəʊ kεəz tə ðə wɪndˌ lεt ɪt ɔːl hæŋ aʊt