zabić

kogoś/coś kill sb/sth, (zamordować) murder sb

Zabiję go!
I'm going to kill him!
aɪm ˈgəʊɪŋ tə kɪl hɪm!
Zabiła się przez niego.
She killed herself because of him.
ʃɪ kɪld həˈsεlf bɪˈkɒz əv hɪm
Zabij mnie, ale nie pamiętam.
I'll be damned if I remember.
aɪl biː dæmd ɪf aɪ rɪˈmεmbə
Co cię nie zabije, to cię wzmocni.
What doesn't kill you makes you stronger.
wɒt ˈdʌznt kɪl juː meɪks juː strɒŋə
Śpi jak zabity.
He sleeps like a log., He's dead to the world.
hɪ sliːps laɪk ə lɒgˌ hiːz dεd tə ðə wɜːld
dla zabicia czasu
to kill time
tə kɪl taɪm