uczyć się

czegoś learn sth, (studiować) study

Uczy się chodzić.
He's learning to walk.
hiːz ˈlɜːnɪŋ tə wɔːk
Szybko się uczy.
He is a fast learner., He is a quick study.
hɪ ɪz ə fɑːst ˈlɜːnəˌ hɪ ɪz ə kwɪk ˈstʌdɪ
Nasze dzieci uczą się całkiem dobrze.
Our children are doing quite well at school.
aʊə ˈtʃɪldrən ɑː ˈduːɪŋ kwaɪt wεl æt skuːl
Muszę się uczyć do egzaminu.
I must study for the exam.
aɪ mʌst ˈstʌdɪ fə ðiː ɪgˈzæm
Powinieneś się więcej uczyć.
You should study harder.
juː ʃʊd ˈstʌdɪ ˈhɑːdə
Człowiek uczy się na błędach.
Once bitten, twice shy.
wʌns ˈbɪtnˌ twaɪs ʃaɪ
Uczy się roli...
He's learning the role...
hiːz ˈlɜːnɪŋ ðə rəʊl
uczyć się czegoś na pamięć
memorize sth, learn sth by heart
ˈmεməˌraɪzˌ lɜːn baɪ hɑːt