wielki

big, great, large

Przykłada do tego wielką wagę.
He attaches great importance to it.
hɪ əˈtætʃɪz greɪt ɪmˈpɔːtns tə ɪt
To się pisze wielką literą.
It's written with a capital letter., It is capitalized.
ɪts ˈrɪtn wɪθ ə ˈkæpɪtl ˈlεtəˌ ɪt ɪz ?
Spoczywa na tobie wielka odpowiedzialność.
Great responsibility rests on your shoulders.
greɪt rɪˌspɒnsəˈbɪlɪtɪ rεsts ɒn jɔː ˈʃəʊldəz
To było wielkie rozczarowanie.
It came as a great disappointment.
ɪt keɪm əz ə greɪtˌdɪsəˈpɔɪntmənt
To nic wielkiego.
It's no big deal.
ɪts nəʊ bɪg diːl
Jest wielkim fanem...
He's a great/keen fan of ...
hiːz ə greɪt/kiːn fæn əv