sam

1(bez pomocy) alone, on one's own, by oneself

Nie możesz iść tam sam.
You can't go there alone.
juː kɑːnt gəʊ ðεə əˈləʊn
Mieszka sama.
She lives alone., She lives on her own.
ʃɪ lɪvz əˈləʊnˌ ʃɪ lɪvz ɒn hə əʊn
Chcę być sam.
I want to be alone.
aɪ wɒnt tə biː əˈləʊn
Byliśmy sami.
We were alone.
wiː wɜː əˈləʊn
Sam się o to prosił.
He had it coming to him.
hɪ hæd ɪt ˈkʌmɪŋ tə hɪm
Przygotowała to sama.
She prepared it herself.
ʃɪ prɪˈpεəd ɪt həˈsεlf
To się samo rozwiąże.
It will solve itself.
ɪt wɪl sɒlv ɪtˈsεlf
Samo przejdzie.
It will disappear of its own accord.
ɪt wɪlˌdɪsəˈpɪə əv ɪts əʊn əˈkɔːd
Są zdani sami na siebie.
They are thrown back on themselves.
ðeɪ ɑː θrəʊn bæk ɒn ðəmˈsεlvz
zrób to sam
do it yourself
dʊ ɪt jɔːˈsεlf

2(dla podkreślenia) oneself, (jako taki) as such

Sam budynek jest stary.
The building itself is old.
ðə ˈbɪldɪŋ ɪtˈsεlf ɪz əʊld
Sam byłem zaskoczony.
I was surprised myself.
aɪ wɒz səˈpraɪzd maɪˈsεlf
To się rozumie samo przez się.
It goes without saying.
ɪt gəʊz wɪˈðaʊt ˈseɪɪŋ
To nie jest to samo.
It is not the same.
ɪt ɪz nɒt ðə seɪm
Jest ciągle taki sam.
He hasn't changed (a bit).
hɪ ˈhæznt tʃeɪndʒd (ə bɪt)
Są w tym samym wieku.
They are (of) the same age.
ðeɪ ɑː (əv) ðə seɪm eɪdʒ
...aż do samej krawędzi.
...to the very edge.
...tə ðə ˈvεrɪ εdʒ
od samego początku
right from the start
raɪt frɒm ðə stɑːt
dokładnie taki sam
exactly the same
ɪgˈzæktlɪ ðə seɪm
w samo południe
at high noon
æt haɪ nuːn
w sam raz
just right/fine
dʒʌst raɪt/faɪn
w samą porę
just in time
dʒʌst ɪn taɪm