strona

side, (w książce) page, (umowy) party

Otwórzcie na stronie 30.
Turn to page 30.
tɜːn tə peɪdʒ ˈθɜːtɪ
Błąd wystąpił po ich stronie.
The fault lies with them.
ðə fɔːlt laɪz wɪθ ðəm
Cała przyjemność po mojej stronie.
The pleasure is all mine.
ðə ˈplεʒə ɪz ɔːl maɪn
Po czyjej jesteś stronie?
Who do you side with?
huː dʊ juː saɪd wɪθ?
Stanął po jego stronie.
He took his side.
hɪ tʊk hɪz saɪd
To miło z waszej strony.
It is nice of you.
ɪt ɪz naɪs əv juː
To jest jego mocna strona.
That's his forte., That's his strong point.
ðæts hɪz fɔːtˌ ðæts hɪz strɒŋ pɔɪnt
Spojrzała w moją stronę.
She looked towards me.
ʃɪ lʊkt təˈwɔːdz miː
To jest po waszej lewej stronie.
It is on the left-hand side.
ɪt ɪz ɒn ðə lεfthænd saɪd
To było nierozsądne z ich strony.
It was ill-considered of them.
ɪt wɒz ɪlkənˈsɪdəd əv ðəm
Szczęście było po naszej stronie.
Luck was on our side.
lʌk wɒz ɒn aʊə saɪd
Ludzie zjechali się ze wszystkich stron.
People came from far and wide.
ˈpiːpl keɪm frɒm fɑː ænd waɪd
Wziął mnie na stronę.
He took me aside.
hɪ tʊk miː əˈsaɪd
Spójrz na to z pozytywnej strony.
See the bright side of things.
siː ðə braɪt saɪd əv θɪŋz
Z jednej strony ..., ale z drugiej strony...
On the one hand ..., but on the other (hand)...
ɒn ðə wʌn hændˌ bət ɒn ðiː ˈʌðə (hænd)
z jednej strony na drugą
from side to side
frɒm saɪd tə saɪd
iść na stronę
do (a) number two, go number two, (form.) have a bowel movement
dʊ (ə) ˈnʌmbə tuːˌ gəʊ ˈnʌmbə tuːˌ hæv ə ˈbaʊəl ˈmuːvmənt