ty

you, (przest., książ.) thou, thee

Czy to ty?
Is it you?
ɪz ɪt juː?
A ty?
And (what about) you?
ænd (wɒt əˈbaʊt) juː?
Wyślę ci to.
I'll send it to you.
aɪl sεnd ɪt tə juː
Nie rozumiem cię.
I don't understand you.
aɪ dəʊntˌʌndəˈstænd juː
Będę wobec ciebie szczery.
I'll be honest with you.
aɪl biː ˈɒnɪst wɪθ juː
Jesteśmy na ty.
We're on first name terms.
wɪə ɒn fɜːst neɪm tɜːmz
Na twoim miejscu zadzwoniłbym...
If I were you, I'd call...
ɪf aɪ wɜː juːˌ aɪd kɔːl
Ty draniu!
You bastard!
juː ˈbɑːstəd!