pisać

write

Co piszesz?
What are you writing?
wɒt ɑː juː ˈraɪtɪŋ?
Proszę pisać dalej.
Keep writing.
kiːp ˈraɪtɪŋ
Jak cię widzą, tak cię piszą.
Fine feathers make fine birds., Clothes make the man.
faɪn ˈfεðəz meɪk faɪn bɜːdzˌ kləʊðz meɪk ðə mæn
Gazety pisały o...
The newspapers brought reports about...
ðə ˈnjuːzˌpeɪpəz brɔːt rɪˈpɔːts əˈbaʊt
Nigdzie nie jest napisane, że...
It's not a law that...
ɪts nɒt ə lɔː ðæt