wyprowadzić (się)

kogoś/coś skądś guide sb/sth out of sth, (z domu) move out

Wyprowadziliśmy go na zewnątrz.
We guided him out.
wiː gaɪdɪd hɪm aʊt
Został wyprowadzony przez policję.
He was led away by the police.
hɪ wɒz lεd əˈweɪ baɪ ðə pəˈliːs
Muszę pana/panią wyprowadzić z błędu.
Let me set you right., I must disabuse you of that (notion).
lεt miː sεt juː raɪtˌ aɪ mʌstˌdɪsəˈbjuːz juː əv ðæt (ˈnəʊʃən)
Muszę wyprowadzić psa na spacer.
I have to take my dog for a walk., I have to walk my dog.
aɪ hæv tə teɪk maɪ dɒg fɔː ə wɔːkˌ aɪ hæv tə wɔːk maɪ dɒg
Dał się wyprowadzić w pole.
He was taken for a ride., He was taken in.
hɪ wɒz ˈteɪkən fɔː ə raɪdˌ hɪ wɒz ˈteɪkən ɪn
Wyprowadź wzór na...
Derive a formula for...
dɪˈraɪv ə ˈfɔːmjʊlə fə