zwierzyć się

komuś confide in sb, open/pour out one's heart to sb, unload

Zwierza mi się ze swoich problemów.
He discusses his problems with me.
hɪ dɪˈskʌsɪz hɪz ˈprɒbləmz wɪθ miː
Zwierz mi się, lepiej się poczujesz.
Tell me, you'll feel better.
tεl miːˌ juːl fiːl ˈbεtə
Zwierzył mi się, że...
He confided to me that...
hɪ kənˈfaɪdɪd tə miː ðæt