wysoki

high, (o osobie) tall

Jaka jest najwyższa góra na świecie?
What's the highest mountain in the world?
wɒts ðə ˈhaɪəst ˈmaʊntɪn ɪn ðə wɜːld?
Chodzi na wysokich obcasach.
She wears high heels.
ʃɪ wεəz haɪ hiːlz
Temperatury są rekordowo wysokie.
Temperatures break all-time records.
ˈtεmprɪtʃəz breɪk ɔːltaɪm ˈrεkədz
Pochodził z wyższych sfer.
He came from the upper class.
hɪ keɪm frɒm ðiː ˈʌpə klɑːs
Mam wysokie ciśnienie.
I have high blood pressure.
aɪ hæv haɪ blʌd ˈprεʃə
Jest o głowę wyższy od...
He's a head taller than...
hiːz ə hεd tɔːlə ðæn
Stawiają wysokie wymagania odnośnie...
They place high demands on...
ðeɪ pleɪs haɪ dɪˈmɑːndz ɒn
Wysokie bezrobocie jest spowodowane...
High unemployment is caused by...
haɪˌʌnɪmˈplɔɪmənt ɪz kɔːzd baɪ
Już najwyższy czas zabrać się za...
It's high time to start...
ɪts haɪ taɪm tə stɑːt
w wyższych sferach
in high society
ɪn haɪ səˈsaɪətɪ
wyższe/najwyższe piętro
upper/top floor
ˈʌpə/tɒp flɔː
najwyżsi działacze (organizacji)
top officials
tɒp əˈfɪʃəlz
najwyższa dozwolona prędkość
speed limit
spiːd ˈlɪmɪt
wysokie temperatury
high temperatures
haɪ ˈtεmprɪtʃəz
wysoka śmiertelność
high mortality rate
haɪ mɔːˈtælɪtɪ reɪt