dorównać

komuś/czemuś be a match for sb/sth, komuś w czymś equal, match sb in sth

Nikt nie dorówna mojej żonie w gotowaniu.
No one can touch my wife for cooking.
nəʊ wʌn kən tʌtʃ maɪ waɪf fə ˈkʊkɪŋ
Dorówna pod względami technicznymi.
It bears favourable technical comparison.
ɪt bεəz ˈfeɪvərəbl ˈtεknɪkl kəmˈpærɪsn
Nie dorównujesz mi. (możliwościami)
You are no match for me.
juː ɑː nəʊ mætʃ fə miː
W najmniejszym stopniu nie dorównuje innym...
It is far from/below the level of other...
ɪt ɪz fɑː frɒm/bɪˈləʊ ðə ˈlεvl əv ˈʌðə
nie dorównać komuś
be no match for sb
biː nəʊ mætʃ