błąd

mistake, (błędność) error, (spowodowanie) fault

Popełniłeś (wielki) błąd.
You made a (big) mistake.
juː meɪd ə (bɪg) mɪˈsteɪk
W którym miejscu popełniłem błąd?
Where did I go wrong?
wεə dɪd aɪ gəʊ rɒŋ?
W jego klasówce był błąd na błędzie.
His paper was riddled with errors.
hɪz ˈpeɪpə wɒz ˈrɪdld wɪθ ˈεrəz
To bardzo częsty błąd.
This is a very common error.
ðɪs ɪz ə ˈvεrɪ ˈkɒmən ˈεrə
Wprowadzono mnie w błąd.
I was misled.
aɪ wɒzˌmɪsˈlεd
To był ewidentny błąd.
It was an evident mistake.
ɪt wɒz ən ˈεvɪdənt mɪˈsteɪk
Obawiam się, że jest pan(i) w błędzie.
I am afraid you are wrong.
aɪ əm əˈfreɪd juː ɑː rɒŋ
Człowiek uczy się na błędach.
Once bitten, twice shy.
wʌns ˈbɪtnˌ twaɪs ʃaɪ
Wkradł się mały błąd.
A (small) mistake (has) crept in.
ə (smɔːl) mɪˈsteɪk (hæz) krεpt ɪn
błąd ortograficzny
spelling mistake, misspelling
ˈspεlɪŋ mɪˈsteɪkˌˌmɪsˈspεlɪŋ
błąd drukarski
misprint, erratum, literal (error), typo(graphical error)
ˈmɪsˌprɪntˌ ɪˈrɑːtəmˌ ˈlɪtərəl (ˈεrə)ˌ ˈtaɪpəʊ(ˈgræfɪkl ˈεrə)
błąd w obliczeniach
miscalculation
mɪsˌkælkjʊˈleɪʃən