dorosnąć

mature, grow up, (osiągnąć pełnoletność) come of age

Kiedy w końcu dorośniesz?
When will you grow up?
wεn wɪl juː grəʊ ʌp?
Już jest dorosła.
She is adult/grown up now.
ʃɪ ɪz ˈædʌlt/grəʊn ʌp naʊ
Dorastała w Londynie.
She grew up in London.
ʃɪ gruː ʌp ɪn ˈlʌndən
Nie dorósł do tego, by być ojcem.
He's not mature enough to be a father.
hiːz nɒt məˈtjʊə ɪˈnʌf tə biː ə ˈfɑːðə
Nie dorastasz mu do pięt.
You are no match for him.
juː ɑː nəʊ mætʃ fə hɪm