od, ode

from, (w pewnej odległości) off, (od pewnego czasu) since

Zgubiłem kluczyki od samochodu.
I've lost my car keys.
aɪv lɒst maɪ kɑː kiːz
Trzymaj się ode mnie/od niej z daleka.
Stay away from me/her.
steɪ əˈweɪ frɒm miː/hə
Pozdrów go ode mnie.
Give my regards to him., (pot.) Tell him I said hi.
gɪv maɪ rɪˈgɑːdz tə hɪmˌ tεl hɪm aɪ sεd haɪ
Od tego czasu go nie widziałem.
I haven't seen him since then.
aɪ ˈhævnt siːn hɪm sɪns ðεn
Od tego tutaj jesteś.
That's why you are here.
ðæts waɪ juː ɑː hɪə
Od czego masz tę bliznę?
How did you get the scar?
haʊ dɪd juː gεt ðə skɑː?
Wiedziałem to od samego początku.
I knew it from the very beginning.
aɪ njuː ɪt frɒm ðə ˈvεrɪ bɪˈgɪnɪŋ
Od tego robi mi się niedobrze.
It makes me sick.
ɪt meɪks miː sɪk
Policz od jednego do dziesięciu.
Count from one to ten.
kaʊnt frɒm wʌn tə tεn
Jest specjalistą od komputerów.
He's an expert on computers., He's a computer expert.
hiːz ən ˈεkspɜːt ɒn kəmˈpjuːtəzˌ hiːz ə kəmˈpjuːtə ˈεkspɜːt
Znamy się od 2 lat.
We've known each other for 2 years.
wiːv nəʊn iːtʃ ˈʌðə fə tuː jɪəz
Mieszkam 20 minut od centrum.
I live 20 minutes from the city centre.
aɪ lɪv ˈtwεntɪ ˈmɪnɪts frɒm ðə ˈsɪtɪ ˈsεntə
Dostałem od niego SMS.
I got an SMS from him., He texted me.
aɪ gɒt ənˌεsεmˈεs frɒm hɪmˌ hɪ tεkstɪd miː
Masz jakąś tabletkę od bólu głowy?
Do you have any headache pills?
dʊ juː hæv ˈεnɪ ˈhεdˌeɪk pɪlz?
Od jak dawna tu pracujesz?
How long/Since when have you been working here?
haʊ lɒŋ/sɪns wεn hæv juː bɪn ˈwɜːkɪŋ hɪə?
Ubezpieczył mieszkanie od włamania.
He insured his flat against burglary.
hɪ ɪnˈʃʊəd hɪz flæt əˈgεnst ˈbɜːglərɪ
Płacą mu od godziny.
He's paid by the hour.
hiːz peɪd baɪ ðə aʊə
Pracuje od rana do wieczora.
He works from morning till night.
hɪ wɜːks frɒm ˈmɔːnɪŋ tɪl naɪt
Kto mieczem wojuje, od miecza ginie.
Live by the sword. Die by the sword.
lɪv baɪ ðə sɔːd daɪ baɪ ðə sɔːd
Wstał od stołu...
He stood up from the table...
hɪ stʊd ʌp frɒm ðə ˈteɪbl
od tego czasu/tej pory
since then, ever since
sɪns ðεnˌ ˈεvə sɪns
od tej chwili
from now on, from here on out, from this moment on
frɒm naʊ ɒnˌ frɒm hɪə ɒn aʊtˌ frɒm ðɪs ˈməʊmənt ɒn
zwolnienia od podatku
tax exemption(s)
tæks ɪgˈzεmpʃən(εs)
dwa razy wyższy ode mnie
twice as tall as me
twaɪs əz tɔːl əz miː