choroba

disease, illness

Choroba rozwija się powoli.
The disease develops slowly.
ðə dɪˈziːz dɪˈvεləps ˈsləʊlɪ
Choroba objawia się...
The disease manifests itself by...
ðə dɪˈziːz ˈmænɪˌfεsts ɪtˈsεlf baɪ
choroby wieku dziecięcego
children's diseases
ˈtʃɪldrənz dɪˈziːzɪs
choroba lokomocyjna
travel/motion sickness
ˈtrævl/ˈməʊʃən ˈsɪknɪs