jeden, jedno

one, single, (jakiś) a

Nie został ani jeden.
Not a single one is left.
nɒt ə ˈsɪŋgl wʌn ɪz lεft
Nie chcę ani jednego, ani drugiego.
I don't want either.
aɪ dəʊnt wɒnt ˈaɪðə
Spojrzeli jeden na drugiego.
They looked at each other.
ðeɪ lʊkt æt iːtʃ ˈʌðə
Bierz po jednym/jeden po drugim.
Take them one at a time/one by one.
teɪk ðəm wʌn æt ə taɪm/wʌn baɪ wʌn
Wypił szklankę jednym haustem.
He drank the glass in one go.
hɪ dræŋk ðə glɑːs ɪn wʌn gəʊ
To jest jedno i to samo.
That's the same (thing).
ðæts ðə seɪm (θɪŋ)
Jest mi wszystko jedno.
I don't care (about it)., I don't mind., I don't give a damn.
aɪ dəʊnt kεə (əˈbaʊt ɪt)ˌ aɪ dəʊnt maɪndˌ aɪ dəʊnt gɪv ə dæm
Czy to nie wszystko jedno?
Does it matter?
dʌz ɪt ˈmætə?
To wszystko stało się w ciągu jednego dnia.
It all happened in a single day.
ɪt ɔːl ˈhæpnd ɪn ə ˈsɪŋgl deɪ
Zginęła jedna osoba.
One person died/was killed., There was one fatality.
wʌn ˈpɜːsn daɪd/wɒz kɪldˌ ðεə wɒz wʌn fəˈtælɪtɪ
Na jedno wychodzi.
It is as broad as it is long.
ɪt ɪz əz brɔːd əz ɪt ɪz lɒŋ
Jest jedną nogą w grobie.
She has one foot in the grave.
ʃɪ hæz wʌn fʊt ɪn ðə greɪv
Postawił wszystko na jedną kartę.
He went for broke.
hɪ wεnt fə brəʊk
Poproszę bilet w jedną stronę do Londynu.
One-way/Single ticket to London, please.
wʌnweɪ/ˈsɪŋgl ˈtɪkɪt tə ˈlʌndənˌ pliːz
Co to za jeden?
What sort of a person is that?
wɒt sɔːt əv ə ˈpɜːsn ɪz ðæt?
Jedna jaskółka wiosny nie czyni.
One swallow doesn't make a summer.
wʌn ˈswɒləʊ ˈdʌznt meɪk ə ˈsʌmə
Co dwie głowy, to nie jedna.
Two heads are better than one.
tuː hεdz ɑː ˈbεtə ðæn wʌn
Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego.
One for all and all for one.
wʌn fə ɔːl ænd ɔːl fə wʌn
Jedna sprawa nie daje mi spokoju...
But there is one thing that bugs me...
bət ðεə ɪz wʌn θɪŋ ðæt bʌgz miː
Jeden z najsławniejszych...
One of the most famous...
wʌn əv ðə məʊst ˈfeɪməs
Z jednej strony, ...
On the one hand...
ɒn ðə wʌn hænd
jeden po drugim (według rangi itp.)
first things first, in the right order
fɜːst θɪŋz fɜːstˌ ɪn ðə raɪt ˈɔːdə
upiec dwie pieczenie na jednym ogniu
kill two birds with one stone
kɪl tuː bɜːdz wɪθ wʌn stəʊn