wytrzymać

coś take, bear, last out sth

Wytrzymaj!
Hold on!, Hang on!
həʊld ɒn!ˌ hæŋ ɒn!
Czy to wytrzyma próbę czasu?
Will it stand the test of time?
wɪl ɪt stænd ðə tεst əv taɪm?
To jest nie do wytrzymania.
That's unbearable., That's too much to take.
ðæts ʌnˈbεərəblˌ ðæts tuː mʌtʃ tə teɪk
Lina nie wytrzyma obciążenia.
The rope can't take the weight.
ðə rəʊp kɑːnt teɪk ðə weɪt