dotrzymać

czegoś keep, (terminu) meet sth, (warunków) abide by sth

Nie dotrzymał obietnicy.
He failed to keep his promise.
hɪ feɪld tə kiːp hɪz ˈprɒmɪs
Nie dotrzymali umowy.
They breached the contract.
ðeɪ briːtʃt ðə ˈkɒntrækt
Nie potrafi dotrzymać słowa.
He can't keep his word.
hɪ kɑːnt kiːp hɪz wɜːd
Dotrzymał mi towarzystwa.
He kept me company.
hɪ kεpt miː ˈkʌmpənɪ
dotrzymywać komuś kroku
keep up with sb, keep pace with sb
kiːp ʌpˌ kiːp peɪs