przeczucie

feeling, intuition, premonition

Mam co do tego złe przeczucia.
I have a bad feeling about it.
aɪ hæv ə bæd ˈfiːlɪŋ əˈbaʊt ɪt
Miałem przeczucie, że...
I had a hunch that...
aɪ hæd ə hʌntʃ ðæt
Przeczucia mnie nie myliły.
My forebodings proved well-founded.
maɪ fɔːˈbəʊdɪŋz pruːvd wεlˈfaʊndɪd
Prześladuje mnie przeczucie...
I'm haunted by the feeling...
aɪm ˈhɔːntɪd baɪ ðə ˈfiːlɪŋ
złe/niedobre przeczucie
nasty/sinking feeling, foreboding, premonition
ˈnɑːstɪ/ˈsɪŋkɪŋ ˈfiːlɪŋˌ fɔːˈbəʊdɪŋˌˌprεməˈnɪʃən