moda

fashion, (trend) vogue, style

To już wyszło z mody.
It's out (of fashion).
ɪts aʊt (əv ˈfæʃən)
To przestaje być modne.
It's going out of fashion.
ɪts ˈgəʊɪŋ aʊt əv ˈfæʃən
Modnie się ubiera.
She dresses in the latest fashion.
ʃɪ drεsɪz ɪn ðə ˈleɪtɪst ˈfæʃən
To tylko chwilowa moda.
It's just a fad.
ɪts dʒʌst ə fæd
Pójdziemy na pokaz mody.
We'll go to a fashion show.
wiːl gəʊ tə ə ˈfæʃən ʃəʊ
modne słowo
vogue word, fashionable word, buzzword
vəʊg wɜːdˌ ˈfæʃənəbl wɜːdˌ ˈbʌzˌwɜːd