niech

let

Niech do mnie oddzwoni.
Tell him to call me back.
tεl hɪm tə kɔːl miː bæk
Niech się to więcej nie powtórzy!
Don't let it happen again!
dəʊnt lεt ɪt ˈhæpn əˈgεn!
Niech żyje król!
Long live the king!
lɒŋ lɪv ðə kɪŋ!
Niech żyją!
Long may they live!
lɒŋ meɪ ðeɪ lɪv!
Niech on za to zapłaci.
Let him pay for it.
lεt hɪm peɪ fɔː ɪt
Niech tak będzie.
So be it.
səʊ biː ɪt
Niech się dzieje, co chce.
Happen what may., Come what may.
ˈhæpn wɒt meɪˌ kʌm wɒt meɪ