ulica

street

Proszę skręcić w pierwszą ulicę w lewo.
Take the first left.
teɪk ðə fɜːst lεft
Spotkałem go na ulicy.
I met him in the street.
aɪ mεt hɪm ɪn ðə striːt
Ryk tłumu rozbrzmiewał na ulicach.
The roar of the crowd resounded through the streets.
ðə rɔː əv ðə kraʊd riːˈzaʊndɪd θruː ðə ˈstriːts
Cała ulica była zaśmiecona papierami.
The street was littered with papers.
ðə striːt wɒz ˈlɪtəd wɪθ ˈpeɪpəz
Ulice były pełne ludzi.
Streets were (over)crowded.
ˈstriːts wɜː (ˈəʊvə)ˈkraʊdɪd
To jest po drugiej stronie ulicy.
It's on the other side of the street.
ɪts ɒn ðiː ˈʌðə saɪd əv ðə striːt
Wydawało mu się, że pieniądze leżą na ulicy.
He thought the streets were paved with gold.
hɪ θɔːt ðə ˈstriːts wɜː ˈpeɪvd wɪθ gəʊld
Demonstranci wyszli na ulice.
The protesters took to the streets.
ðə prəˈtεstəz tʊk tə ðə ˈstriːts
Mieszkamy przy ulicy ...
We live on... street.
wiː lɪv ɒn... striːt
dzieci ulicy
street children
striːt ˈtʃɪldrən
ulica jednokierunkowa
one-way street
wʌnweɪ striːt