gdzieś

somewhere, (AmE) someplace, (w pytaniu) anywhere

Zaproś ją gdzieś.
Ask her out.
ɑːsk hə aʊt
To musi być gdzieś tutaj.
It has to be (somewhere) around here.
ɪt hæz tə biː (ˈsʌmˌwεə) əˈraʊnd hɪə
Czy są tam gdzieś toalety?
Are there toilets anywhere?
ɑː ðεə ˈtɔɪlɪts ˈεnɪˌwεə?
Wybierasz się gdzieś?
Are you going somewhere?
ɑː juː ˈgəʊɪŋ ˈsʌmˌwεə?
Będę gdzieś w pobliżu.
I'll be around.
aɪl biː əˈraʊnd
Podwieźć cię gdzieś?
Do you need a lift/ride?
dʊ juː niːd ə lɪft/raɪd?
Poszedł gdzieś.
He went somewhere.
hɪ wεnt ˈsʌmˌwεə
Mam to gdzieś.
I don't give a damn!
aɪ dəʊnt gɪv ə dæm!
Pocałuj mnie gdzieś!
Go to hell!, Up yours!, Get stuffed!
gəʊ tə hεl!ˌ ʌp jɔːz!ˌ gεt stʌft!
gdzieś indziej
elsewhere, somewhere else, someplace else
ˌεlsˈwεəˌ ˈsʌmˌwεə εlsˌ ˈsʌmˌpleɪs εls