przyprowadzić

kogoś bring (along), (pójść po) get, fetch sb

Przyprowadziłem kolegę.
I have brought a friend.
aɪ hæv brɔːt ə frεnd
Przyprowadź go.
Go get him., Go and fetch him.
gəʊ gεt hɪmˌ gəʊ ænd fεtʃ hɪm
Zaraz go przyprowadzę.
I'll get him (here) immediately.
aɪl gεt hɪm (hɪə) ɪˈmiːdɪətlɪ
Przyprowadził ją ze sobą.
He brought her with him.
hɪ brɔːt hə wɪθ hɪm