wrażenie

impression

Jakie było państwa ogólne wrażenie?
What was your general impression?
wɒt wɒz jɔː ˈdʒεnərəl ɪmˈprεʃən?
Zrobiła na mnie ogromne wrażenie!
She really impressed me!
ʃɪ ˈrɪəlɪ ɪmˈprεst miː!
Miała wrażenie, że słyszy kroki.
She fancied she heard some footsteps.
ʃɪ ˈfænsɪd ʃɪ hɜːd sʌm ˈfʊtˌstεps
Robił wrażenie niewiniątka.
He looked like butter wouldn't melt in his mouth.
hɪ lʊkt laɪk ˈbʌtə ˈwʊdnt mεlt ɪn hɪz maʊθ
To sprawia wrażenie, że...
It gives the impression that...
ɪt gɪvz ðiː ɪmˈprεʃən ðæt
Miałem wrażenie, że...
I got the impression that...
aɪ gɒt ðiː ɪmˈprεʃən ðæt
Często odnoszę wrażenie, że...
Often I have the feeling that...
ˈɒftn aɪ hæv ðə ˈfiːlɪŋ ðæt