przywitać

kogoś welcome, greet sb

Serdecznie nas przywitali.
They gave us a warm welcome.
ðeɪ geɪv əs ə wɔːm ˈwεlkəm
Idź się z nimi przywitać.
Go say hello to them., Go greet them.
gəʊ seɪ hεˈləʊ tə ðəmˌ gəʊ griːt ðəm
Ciepło mnie przywitała.
She greeted me with a warm hello.
ʃɪ griːtɪd miː wɪθ ə wɔːm hεˈləʊ
Chciałbym państwa przywitać...
Let me welcome you to/in...
lεt miː ˈwεlkəm juː tə/ɪn