zły

bad, (słaby) poor, (błędny) wrong

Jest w złym humorze.
He is in a bad mood.
hɪ ɪz ɪn ə bæd muːd
Osiągnęli zły wynik.
They performed badly.
ðeɪ pəˈfɔːmd ˈbædlɪ
To nie jest złe.
(That's) not bad!
(ðæts) nɒt bæd!
Co w tym złego?
What's wrong with that?
wɒts rɒŋ wɪθ ðæt?
Mam dziś zły dzień.
I'm having a bad day, I'm having one of those days.
aɪm hævɪŋ ə bæd deɪˌ aɪm hævɪŋ wʌn əv ðəʊz deɪz
Przynoszę złe wiadomości.
I am bringing bad news.
aɪ əm brɪŋɪŋ bæd njuːz
Nie odróżnią dobrego od złego.
They can't distinguish right from wrong.
ðeɪ kɑːnt dɪˈstɪŋgwɪʃ raɪt frɒm rɒŋ
Nie było to takie złe!
It wasn't (so) bad!
ɪt ˈwɒznt (səʊ) bæd!
(Nie) Jesteśmy w złej sytuacji finansowej.
We are (not) badly off.
wiː ɑː (nɒt) ˈbædlɪ ɒf
Rzuciła mi złe spojrzenie.
She gave me an evil look.
ʃɪ geɪv miː ən ˈiːvl lʊk
To jest zły pomysł.
It is a bad idea.
ɪt ɪz ə bæd aɪˈdɪə
Wpadł w złe towarzystwo.
He fell into bad company., He has fallen in with the wrong crowd.
hɪ fεl ˈɪntə bæd ˈkʌmpənɪˌ hɪ hæz ˈfɔːlən ɪn wɪθ ðə rɒŋ kraʊd
Jestem na ciebie zły.
I'm angry with you.
aɪm ˈæŋgrɪ wɪθ juː
Uwaga, zły pies!
Beware of the/vicious dog!
bɪˈwεə əv ðə/ˈvɪʃəs dɒg!
Miałem zły sen.
I had a nightmare., I had a bad dream.
aɪ hæd ə ˈnaɪtˌmεəˌ aɪ hæd ə bæd driːm
Dali mu niezły wycisk.
They were beating the living daylights out of him.
ðeɪ wɜː ˈbiːtɪŋ ðə ˈlɪvɪŋ ˈdeɪˌlaɪts aʊt əv hɪm
W najgorszym wypadku...
If/When push comes to shove...
ɪf/wεn pʊʃ kʌmz tə ʃʌv
w złą pogodę
in bad weather
ɪn bæd ˈwεðə