znaczyć

1(oznaczać) coś mean, signify, stand for sth

To przecież nic nie znaczy.
But that means nothing.
bət ðæt miːnz ˈnʌθɪŋ
Co to znaczy, że nie możesz?
What do you mean you can't?
wɒt dʊ juː miːn juː kɑːnt?
W dosłownym/wolnym tłumaczeniu to znaczy...
Literally/Loosely translated, it means...
ˈlɪtərəlɪ/ˈluːslɪ trænsˈleɪtɪdˌ ɪt miːnz
A więc to znaczy, że...
So it means that...
səʊ ɪt miːnz ðæt

2(mieć wartość) coś dla kogoś mean sth to sb, count for sth

Dużo znaczył w firmie.
He was someone in the company.
hɪ wɒz ˈsʌmˌwʌn ɪn ðə ˈkʌmpənɪ
każdy, kto coś znaczy (w jakieś dziedzinie itp.)
anyone who is anyone in sth
ˈεnɪˌwʌn huː ɪz ˈεnɪˌwʌn