wymiar

size, measurement

Jakie masz wymiary?
What are your measurements?
wɒt ɑː jɔː ˈmεʒəmənts?
Wymiary są podawane w metrach.
Measures are stated in metres.
ˈmεʒəz ɑː ˈsteɪtɪd ɪn ˈmiːtəz
Pracuję w niepełnym wymiarze godzin.
I work part-time., I have a part-time job.
aɪ wɜːk pɑːttaɪmˌ aɪ hæv ə pɑːttaɪm dʒɒb
trzeci wymiar
third dimension
θɜːd dɪˈmεnʃən