pytać (się)

kogoś o coś ask sb about sth, o kogoś ask for sb

Nie pytaj mnie o to.
Don't ask me about it.
dəʊnt ɑːsk miː əˈbaʊt ɪt
Pytałeś go o tę pracę?
Did you ask him about the job?
dɪd juː ɑːsk hɪm əˈbaʊt ðə dʒɒb?
Przestań się głupio pytać.
Stop asking silly questions.
stɒp ɑːskɪŋ ˈsɪlɪ ˈkwεstʃənz
Szef o ciebie pytał.
The boss was asking for you.
ðə bɒs wɒz ɑːskɪŋ fə juː
Proszę się nie bać pytać.
Don't be afraid to ask (questions).
dəʊnt biː əˈfreɪd tə ɑːsk (ˈkwεstʃənz)
Nawet się nie pytaj.
Oh, you don't wanna know!, Don't ask!
əʊˌ juː dəʊnt ˈwɒnə nəʊ!ˌ dəʊnt ɑːsk!
Nikt cię nie pytał o zdanie.
Nobody asked you.
ˈnəʊbədɪ ɑːskt juː