żeby

(in order) to, so as, so that

Chce pan(i), żebym do niego zadzwonił?
Do you want me to call him?
dʊ juː wɒnt miː tə kɔːl hɪm?
Powtórzyłem to, żeby zrozumiała.
I repeated it for her to understand.
aɪ rɪˈpiːtɪd ɪt fə hə təˌʌndəˈstænd
Powiedz mu, żeby poczekał/przestał.
Tell him to wait/stop.
tεl hɪm tə weɪt/stɒp
Uciekł z kraju, żeby uniknąć zatrzymania.
He fled the country to avoid capture., He fled the country not to be captured.
hɪ flεd ðə ˈkʌntrɪ tə əˈvɔɪd ˈkæptʃəˌ hɪ flεd ðə ˈkʌntrɪ nɒt tə biː ˈkæptʃəd
Pamiętajcie, żeby nas odwiedzić.
Be sure to visit us.
biː ʃʊə tə ˈvɪzɪt əs
Czy to możliwe, żeby o tym nie wiedzieli?
Could it be that they don't know about it?
kʊd ɪt biː ðæt ðeɪ dəʊnt nəʊ əˈbaʊt ɪt?
Uważaj, żebyś się nie skaleczył!
Don't get hurt!
dəʊnt gεt hɜːt!
Żebyście mieli wyobrażenie o kimś/czymś.
For you to get the picture/idea of sb/sth.
fə juː tə gεt ðə ˈpɪktʃə/aɪˈdɪə
Żebym nie skłamał...
To tell the truth...
tə tεl ðə truːθ
I żeby to jeszcze bardziej skomplikować...
And to make it even more complicated...
ænd tə meɪk ɪt ˈiːvn mɔː ˈkɒmplɪˌkeɪtɪd
Dopilnuj, żeby...
See (to it) that...
siː (tə ɪt) ðæt
Nie żebym się bał...
It's not that I'm afraid...
ɪts nɒt ðæt aɪm əˈfreɪd
żeby nie... (z czasownikiem)
in order not to..., lest..., so that ... not...
ɪn ˈɔːdə nɒt təˌ lεstˌ səʊ ðæt ... nɒt
po to, żeby
in order to, so as to do sth, for the purpose of doing sth
ɪn ˈɔːdə təˌ səʊ əz təˌ fə ðə ˈpɜːpəs əv
Żeby już był piątek!
Roll on Friday!
rəʊl ɒn ˈfraɪdeɪ!
Żeby już tu byli.
I can't wait for them to come.
aɪ kɑːnt weɪt fə ðəm tə kʌm
Żeby to się już skończyło!
I wish it would stop/it were over!
aɪ wɪʃ ɪt wʊd stɒp/ɪt wɜː ˈəʊvə!
Żebyś tylko nie zgubił tych pieniędzy.
See/Mind that you don't lose the money.
siː/maɪnd ðæt juː dəʊnt luːz ðə ˈmʌnɪ