zwiększyć

coś increase sth, make sth bigger

Zwiększyła się liczba ofiar.
The number of victims has increased.
ðə ˈnʌmbə əv ˈvɪktɪmz hæz ɪnˈkriːst
Zwiększyliśmy nasz wysiłek.
We've stepped up our efforts.
wiːv ˈstεpt ʌp aʊə ˈεfəts
zwiększyć obroty
move up a gear, step up a gear
muːv ʌp ə gɪəˌ stεp ʌp ə gɪə