poinformować

inform, notify

Zostali już poinformowani.
They have been informed.
ðeɪ hæv bɪn ɪnˈfɔːmd
Poinformowano nas o tym na piśmie.
We were notified in writing about that.
wiː wɜː ˈnəʊtɪˌfaɪd ɪn ˈraɪtɪŋ əˈbaʊt ðæt
Został pan źle poinformowany.
You were misinformed.
juː wɜːˌmɪsɪnˈfɔːmd
Nikt mnie o tym nie poinformował.
No one informed me about it.
nəʊ wʌn ɪnˈfɔːmd miː əˈbaʊt ɪt
Mam przyjemność poinformować państwa, że...
I am pleased to inform you that...
aɪ əm pliːzd tə ɪnˈfɔːm juː ðæt