bzdura

nonsense, rubbish

Bzdury!
Rubbish!, Bullshit!, (BrE, slang.) Bollocks!
ˈrʌbɪʃ!ˌ ˈbʊlʃɪt!ˌ ˈbɒləks!
Przestań gadać bzdury!
Cut the crap!
kʌt ðə kræp!
To jest stek bzdur.
It's a load of tripe.
ɪts ə ləʊd əv traɪp
Nie kupuję tych bzdur.
I'm not buying any of that nonsense.
aɪm nɒt baɪɪŋ ˈεnɪ əv ðæt ˈnɒnsəns