zobaczyć

kogoś/coś see, spot, sight sb/sth

Zobaczymy/Zobaczycie.
We'll/You'll see.
wiːl/juːl siː
Poczekamy, zobaczymy.
We'll wait and see.
wiːl weɪt ænd siː
Zobaczysz sam.
You'll see for yourself.
juːl siː fə jɔːˈsεlf
Nie mogła się doczekać, kiedy go zobaczy.
She was dying to see him.
ʃɪ wɒz ˈdaɪɪŋ tə siː hɪm
Zobaczymy się w przyszłym tygodniu.
See you next week.
siː juː nεkst wiːk
Zobaczymy się jeszcze?
Shall we see each other again?
ʃæl wiː siː iːtʃ ˈʌðə əˈgεn?
Do zobaczenia jutro.
See you tomorrow!
siː juː təˈmɒrəʊ!
Zobaczymy, kto będzie górą.
We'll see who will win.
wiːl siː huː wɪl wɪn
Zobaczymy, co z tego wyjdzie.
We'll see what will come of it.
wiːl siː wɒt wɪl kʌm əv ɪt
Chciałbym to zobaczyć!
Let's see you do it!
lεts siː juː dʊ ɪt!
Zobaczmy!, No proszę!
Look at that!, Well, well(, well!)
lʊk æt ðæt!ˌ wεlˌ wεl(ˌ wεl!
..., bo zobaczysz! (groźba)
... or else!
... ɔː εls!
Jak tylko mnie zobaczył...
The moment he saw me...
ðə ˈməʊmənt hɪ sɔː miː