liczyć

1(ilość) count, calculate

Liczymy się z każdą złotówką.
We count every penny.
wiː kaʊnt ˈεvrɪ ˈpεnɪ
nie licząc...
not counting...
nɒt ˈkaʊntɪŋ

2na kogoś/coś count on sb/sth

Liczę na ciebie!
I count on you!
aɪ kaʊnt ɒn juː!
Możemy na ciebie liczyć?
Can we count you in?
kən wiː kaʊnt juː ɪn?
Możesz na mnie liczyć!
You can count on me!
juː kən kaʊnt ɒn miː!
Na to nie licz.
Don't rely on that., Don't count on that.
dəʊnt rɪˈlaɪ ɒn ðætˌ dəʊnt kaʊnt ɒn ðæt
Licz się ze słowami!
Watch your tongue/mouth!
wɒtʃ jɔː tʌŋ/maʊθ!