słaby

weak, feeble, poor

To jest moja słaba strona.
That is my weak point.
ðæt ɪz maɪ wiːk pɔɪnt
Mam słabą pamięć.
I have a bad memory.
aɪ hæv ə bæd ˈmεmərɪ
Baterie są słabe.
The batteries are low.
ðə ˈbætəriːz ɑː ləʊ
Zrobiło mi się słabo.
I felt faint.
aɪ fεlt feɪnt
Miał najsłabsze wyniki ze wszystkich.
He had the poorest results of all.
hɪ hæd ðə pʊərɪst rɪˈzʌlts əv ɔːl
Jest słaby z matematyki.
He is bad at maths.
hɪ ɪz bæd æt mæθs
Przepisano mu za słabe leki.
The drugs he was prescribed were too weak.
ðə drʌgz hɪ wɒz prɪˈskraɪbd wɜː tuː wiːk
Mam słabość do...
I have a weakness for..., I have a soft spot for...
aɪ hæv ə ˈwiːknɪs fəˌ aɪ hæv ə sɒft spɒt fə
słaba frekwencja
poor attendance
pʊə əˈtεndəns
mieć słabe serce
have a weak heart
hæv ə wiːk hɑːt
słabiuteńki
(as) weak as a kitten
(əz) wiːk əz ə ˈkɪtn