krok

step

Zrób dwa kroki.
Take two steps.
teɪk tuː stεps
To parę kroków stąd.
It's a few steps from here.
ɪts ə fjuː stεps frɒm hɪə
Ani kroku dalej!
Freeze!, Stay where you are!
friːz!ˌ steɪ wεə juː ɑː!
To jest krok w nieznane.
It's a leap in the dark.
ɪts ə liːp ɪn ðə dɑːk
Staramy się dotrzymywać im kroku.
We try to keep up with them.
wiː traɪ tə kiːp ʌp wɪθ ðəm
Spotkacie się z tym na każdym kroku.
You'll find it absolutely everywhere.
juːl faɪnd ɪtˌæbsəˈluːtlɪ ˈεvrɪˌwεə
Podejmiemy odpowiednie kroki.
We will take necessary steps.
wiː wɪl teɪk ˈnεsəsərɪ stεps
Są o krok od zwycięstwa.
They are only a step away from victory.
ðeɪ ɑː ˈəʊnlɪ ə stεp əˈweɪ frɒm ˈvɪktərɪ
Sytuacja wymaga podjęcia natychmiastowych kroków.
The situation calls for immediate steps.
ðəˌsɪtjʊˈeɪʃən kɔːlz fə ɪˈmiːdɪət stεps
krok za krokiem (stopniowo)
step by step
stεp baɪ stεp
szybkim/wolnym krokiem
at a brisk/leisurely pace
æt ə brɪsk/ˈlεʒəlɪ peɪs