zawsze

always, (za każdym razem) each/every time, (bez przerwy) all the time

Była taka sama jak zawsze.
She was the same as always.
ʃɪ wɒz ðə seɪm əz ˈɔːlweɪz
Zawsze tak było.
It has always been so.
ɪt hæz ˈɔːlweɪz bɪn səʊ
Zawsze się spóźnia/jest na czas.
She is always late/on time.
ʃɪ ɪz ˈɔːlweɪz leɪt/ɒn taɪm
Zawsze możesz na mnie liczyć.
You can always count on me.
juː kən ˈɔːlweɪz kaʊnt ɒn miː
Spotkajmy się tam, gdzie zawsze.
Let's meet at the usual place.
lεts miːt æt ðə ˈjuːʒʊəl pleɪs
Przezorny zawsze ubezpieczony.
Better to be safe than sorry.
ˈbεtə tə biː seɪf ðæn ˈsɒrɪ
Zapamiętaj sobie raz na zawsze...
Remember this once and for all...
rɪˈmεmbə ðɪs wʌns ænd fə ɔːl
Ja zawsze mówię...
I keep on saying...
aɪ kiːp ɒn ˈseɪɪŋ
jak zawsze
as always
əz ˈɔːlweɪz