dostać

get, receive

Dostałem wizę.
I was granted a visa.
aɪ wɒz ˈgrɑːntɪd ə ˈviːzə
Gdzie to można dostać?
Where can you/I buy it?
wεə kən juː/aɪ baɪ ɪt?
Od miesiąca nie dostałem od niego żadnej wiadomości.
I haven't heard from him for a month.
aɪ ˈhævnt hɜːd frɒm hɪm fɔː ə mʌnθ
Dostał mandat za przekroczenie prędkości.
He was fined for speeding.
hɪ wɒz faɪnd fə spiːdɪŋ
Dostaliśmy burę/ochrzan.
We got a dressing-down/an earful., (pot.) We got chewed out.
wiː gɒt ə ˈdrεsɪŋdaʊn/ən ˈɪəfʊlˌ wiː gɒt tʃuːd aʊt
Zaraz dostaniesz!
You'll catch it!
juːl kætʃ ɪt!
Dostaje 10 000 miesięcznie na rękę.
His take-home pay is 10.000 per month.
hɪz teɪkhəʊm peɪ ɪz tεn ˈθaʊzənd pə mʌnθ
Dodatkowo dostanie pan(i) darmowy album.
They will throw in a free album.
ðeɪ wɪl θrəʊ ɪn ə friː ˈælbəm
Do tej pory nie dostałem odpowiedzi.
I haven't as yet received a response.
aɪ ˈhævnt əz jεt rɪˈsiːvd ə rɪˈspɒns
Dostał udaru.
He suffered a stroke., He had a stroke.
hɪ ˈsʌfəd ə strəʊkˌ hɪ hæd ə strəʊk
Trudno to dostać.
It's hard to get (your hands on).
ɪts hɑːd tə gεt (jɔː hændz ɒn)
Dostałem piątkę z matematyki.
I got an A in maths.
aɪ gɒt ən ə ɪn mæθs
Dostał antybiotyki.
He was put on antibiotics.
hɪ wɒz pʊt ɒnˌæntɪbaɪˈɒtɪks
Dostał dożywocie.
He got a life sentence.
hɪ gɒt ə laɪf ˈsεntəns
Dostał lanie.
He got a thrashing.
hɪ gɒt ə ˈθræʃɪŋ
Dostał szału.
He threw a fit.
hɪ θruː ə fɪt
Dostał po nosie!
He got the treatment.
hɪ gɒt ðə ˈtriːtmənt
Dostałem to w prezencie od...
I got it as a present from...
aɪ gɒt ɪt əz ə ˈprεznt frɒm
dostać kota/kręćka
go nuts/crazy
gəʊ nʌts/ˈkreɪzɪ