skóra

skin, (materiał) leather

Zachorował na raka skóry.
He developed skin cancer.
hɪ dɪˈvεləpt skɪn ˈkænsə
Nie chciałbym być w twojej skórze.
I certainly don't want to be in your shoes.
aɪ ˈsɜːtnlɪ dəʊnt wɒnt tə biː ɪn jɔː ʃuːz
Dostaję od tego gęsiej skórki.
That gives me goose bumps.
ðæt gɪvz miː guːs bʌmps
Próbuje ocalić (własną) skórę.
He's trying to save his own skin.
hiːz ˈtraɪɪŋ tə seɪv hɪz əʊn skɪn
Doświadczyłem tego na własnej skórze.
I have first-hand experience of it.
aɪ hæv fɜːsthænd ɪkˈspɪərɪəns əv ɪt
Skóra i kości.
She's nothing but skin and bones.
ʃiːz ˈnʌθɪŋ bət skɪn ænd ˈbəʊnz
Zdarli ze mnie skórę.
They ripped me off., They rooked me.
ðeɪ rɪpt miː ɒfˌ ðeɪ rʊkt miː
buty ze skóry
leather shoes/boots
ˈlεðə ʃuːz/buːts
wyłazić ze skóry, żeby coś zrobić
fall (all) over osf to do sth
fɔːl (ɔːl) ˈəʊvə tə