w, we

in, (szkole itp.) at, (w środku) inside

Wyjechał w środę/piątek.
He left on Wednesday/Friday.
hɪ lεft ɒn ˈwεnzdeɪ/ˈfraɪdeɪ
Stało się to późno w nocy.
It was late at night.
ɪt wɒz leɪt æt naɪt
We właściwym miejscu i czasie.
In the right place at the right time.
ɪn ðə raɪt pleɪs æt ðə raɪt taɪm
W domu nie ma prądu.
There is no electricity in the house.
ðεə ɪz nəʊ ɪlεkˈtrɪsɪtɪ ɪn ðə haʊs
To leciało w telewizji.
It was on TV.
ɪt wɒz ɒnˌtiːˈviː
Jestem w szkole/pracy.
I'm at school/work.
aɪm æt skuːl/wɜːk
Spotkałem go w autobusie/samolocie/pociągu.
I met him on the bus/plane/train.
aɪ mεt hɪm ɒn ðə bʌs/pleɪn/treɪn
To nie wchodzi w grę.
That is out of the question.
ðæt ɪz aʊt əv ðə ˈkwεstʃən
Wierzysz w Boga?
Do you believe in God?
dʊ juː bɪˈliːv ɪn gɒd?
Wszystko w porządku?
Are you all right?, Are you OK?
ɑː juː ɔːl raɪt?ˌ ɑː juːˌəʊˈkeɪ?
Chodzi w krótkich spodenkach.
He wears shorts.
hɪ wεəz ʃɔːts
Kręci mi się w głowie.
My head is spinning.
maɪ hεd ɪz ˈspɪnɪŋ
Dobrze w tym wyglądam?
Do I look good in it?
dʊ aɪ lʊk gʊd ɪn ɪt?
Jesteśmy w komplecie.
We are at full strength.
wiː ɑː æt fʊl strεŋθ
Mnie w to nie mieszaj.
Leave me out of this.
liːv miː aʊt əv ðɪs
Był pogrążony w myślach.
He was deep in thought.
hɪ wɒz diːp ɪn θɔːt
To jest w jego stylu.
It's just like him.
ɪts dʒʌst laɪk hɪm
Jest wiecznie w rozjazdach.
He's always on the move.
hiːz ˈɔːlweɪz ɒn ðə muːv
Rozciął to w poprzek.
He cut it crosswise.
hɪ kʌt ɪt ˈkrɒsˌwaɪz
Są w centrum zainteresowania.
They are in the centre of attention., They are in the spotlight.
ðeɪ ɑː ɪn ðə ˈsεntə əv əˈtεnʃənˌ ðeɪ ɑː ɪn ðə ˈspɒtˌlaɪt
Proszę trzymać się/zostać w pobliżu.
Stick around., Stay around.
stɪk əˈraʊndˌ steɪ əˈraʊnd
Jest w ciąży.
She is pregnant., (pot.) She's preggers.
ʃɪ ɪz ˈprεgnəntˌ ʃiːz ˈprεgəz
Orientuje się w tym.
He knows the ropes.
hɪ nəʊz ðə rəʊps
W tym momencie...
At that moment...
æt ðæt ˈməʊmənt
W skrócie...
Only briefly...
ˈəʊnlɪ ˈbriːflɪ
w dzień i w nocy
(by) day and night
(baɪ) deɪ ænd naɪt
w następującej kolejności
in the following order
ɪn ðə ˈfɒləʊɪŋ ˈɔːdə
w Wigilię
on Christmas Eve
ɒn ˈkrɪsməs iːv
w dół rzeki
down-river, down the river
daʊnˈrɪvəˌ daʊn ðə ˈrɪvə
w czasie (trwania) czegoś
during sth, for the duration of sth
ˈdjʊərɪŋˌ fə ðə djʊˈreɪʃən
mistrzostwa świata w hokeju
hockey world championship
ˈhɒkɪ wɜːld ˈtʃæmpɪənˌʃɪp
wpędzić kogoś w biedę
beggar sb, ruin, pauperize sb, bankrupt sb
ˈbεgəˌ ˈruːɪnˌ ˈpɔːpəˌraɪzˌ ˈbæŋkrʌpt
w kolejności alfabetycznej
in alphabetical order, alphabetically
ɪnˌælfəˈbεtɪkl ˈɔːdəˌˌælfəˈbεtɪkəlɪ
w młodości
when young, in one's youth
wεn jʌŋˌ ɪn juːθ
straty w ludziach
casualties
ˈkæʒjʊəltɪz
iść w dół (o cenie itp.)
go down, (AmE, pot.) go south
gəʊ daʊnˌ gəʊ saʊθ