koło

kogoś/czegoś near, by, next to sb/sth

Samochód przejechał koło domu.
A car drove past the house.
ə kɑː drəʊv pɑːst ðə haʊs
Przeszedł koło mnie.
He passed me by.
hɪ pɑːst miː baɪ
Usiądź koło mnie.
Sit (down) next to me.
sɪt (daʊn) nεkst tə miː
Było koło północy.
It was around midnight.
ɪt wɒz əˈraʊnd ˈmɪdˌnaɪt
Coś koło tego.
Something like that.
ˈsʌmθɪŋ laɪk ðæt
Miał koło pięćdziesiątki.
He was about fifty.
hɪ wɒz əˈbaʊt ˈfɪftɪ
skakać koło kogoś (przen.)
dance attendance on sb, wait on sb hand and foot
dɑːns əˈtεndənsˌ weɪt ɒn hænd ænd fʊt