dokąd

where (to)

Nie ma dokąd pójść.
He has nowhere to go.
hɪ hæz ˈnəʊˌwεə tə gəʊ
Dokąd prowadzi ta droga?
Where does this road go to?
wεə dʌz ðɪs rəʊd gəʊ tə?
Dokąd wyszli?
Where did they go?
wεə dɪd ðeɪ gəʊ?
Dokąd zmierza ten świat?
What is the world coming to?
wɒt ɪz ðə wɜːld ˈkʌmɪŋ tə?