potwierdzić

coś confirm, (form.) affirm, (oficjalnie) certify sth

Jeszcze nie potwierdzili zamówienia.
They haven't confirmed the order yet.
ðeɪ ˈhævnt kənˈfɜːmd ðiː ˈɔːdə jεt
Potwierdził to na piśmie?
Did he confirm it in writing?
dɪd hɪ kənˈfɜːm ɪt ɪn ˈraɪtɪŋ?
To tylko potwierdza, że...
It only proves that...
ɪt ˈəʊnlɪ pruːvz ðæt
potwierdzony notarialnie
notarially certified, certified by a notary
nəʊˈtεərɪəlɪ ˈsɜːtɪˌfaɪdˌ ˈsɜːtɪˌfaɪd baɪ ə ˈnəʊtərɪ
potwierdzić swoją tożsamość
prove one's identity
pruːv aɪˈdεntɪtɪ